گالری تصاویر
عنوان
اطلاعیه ها
جشن فارغ التحصیلی دانشجویی
دومین جشن فارغ التحصیلی دانشجویان ایرانی در فیلیپین
دومین جشن فارغ التحصیلی دانشجویان ایرانی در فیلیپین
 ١٠:٣٥ - 1396/12/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
مراسم 22 بهمن ماه 1396
جشن روز ملی
جشن روز ملی سفارت جمهوری اسلامی ایران در مانیل
 ٠٩:٥٩ - 1396/12/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
تعطیلات نوروزی سفارت جمهوری اسلامی ایران در فیلیپین
تعطیلات نوروز1397
سفارت روز دوم تا سوم فروردین تعطیل می باشد.
 ٠٨:٤١ - 1396/12/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
منشور حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران
منشور حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران
متن کامل منشور حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران
 ١٠:١٤ - 1396/09/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
به مناسبت ١٧ ربیع الاول
میلاد مسعود پیامبر اکرم (ص ) و زاد روز فرخنده امام جعفر صادق (ع)
ولادت باسعادت حضرت رسول اکرم (ص)وحضرت امام جعفر صادق (ع)
 ١١:٣٣ - 1396/09/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
پیام ابراز همدردی جناب آقای محمد تنهائی ، سفیرجمهوری اسلامی ایران درمانیل به زلزله زدگان غرب کشور
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
اخبار > اشتیاق فیلیپین برای ایجاد تحرک در روابط اقتصادی با ایران


  چاپ        ارسال به دوست

اشتیاق فیلیپین برای ایجاد تحرک در روابط اقتصادی با ایران

اشتیاق فیلیپین برای ایجاد تحرک در روابط اقتصادی با ایران

بدنبالموفقیتدردستیابیبهتوافقجامعهستهایاشتیاقبهبرقراریدورجدیدروابطاقتصادیباایراندربخشهایخصوصیودولتیفیلپینکاملامشهوداست. دراینبینبخشخصوصیفیلپیندربخشهای  توسعهیبنادر, معادنوانرژیآمادگیخودرابرایاعزام  هیاتهایکارشناسیبهایراندرآیندهینزدیکاعلامنموده  واتاقبازرگانیوصنایعفیلیپینباارسالدعوتنامهبرایرئیساتاقبازرگانی, صنایع,معادنوکشاورزیایرانبرایشرکتدراجلاسسالانهیاتاقهایبازرگانیفیلیپین  وبرگزارینشستویژهیمعرفیفرصتهایتجاریوسرمایهگذاریدرروابطدوکشورتمایلخودرابرایبازتعریفمناسباتدوکشورابرازنمودهاست. بااینوجودعلاقهیشرکتهایآسیایی  همچونفیلیپینبانگرانیهایینیزهمراهاست. بگفتهیآگاهاناقتصادیمنطقه  باهجومشرکتهایاروپاییبرایتجارت  وسرمایهگذاریدرایرانرقابتباشرکتهایتوانمندغربیومیل  ایرانبرایاحیاءروابط  باغرببمنظورایجادتوازندرمناسبات  اقتصادیوضعیت  دشواریرابرایشرکتهایآسیاییایجادخواهدکرد. بههمیندلیلاینشرکتهاامیدوارندباسرعتبخشیدنبهتماساولیهباطرفهایایرانیقبلازآنکهبازارایرانبهدورهیسخترقابتیآن  نزدیکشودفرصتهاییرابرایهمکاریسودمندخودایجاد  نمایند. یکدهه  تحریمناعادلانهیملتایراندرعمل  بهزیاناقتصادجهاننیزتمامشدودرشرایط  عادیترتحلیلگراناقتصادی  تاثیرتحریمهایبینالمللیدرایجاد  وتشدیدبحرانهایاقتصادجهانراموردبررسیقرارخواهندداد. دراینشرایطبنظرمیرسدپسازسالهاتحملفشارهایظالمانهجمهوریاسلامیایرانباثباتسیاسیافزونترونیازجهانبهنقشثباتآفرینایران  درشرایط  بیثباتمنطقه  درموقعیتانتخابهایراهبردی  دربرگزیدنشرکایمطمئنوقابلاعتماداقتصادیقرارگرفتهاستودراینبینشرکایاقتصادیایراندرقارهی  کهن  امیدوارندسهماینقارهدر  مناسباتروبهگسترش  ایرانباجهانخارجنیزموردتوجهقرارگیرد.  


٠٧:٤٤ - 1394/04/31    /    شماره : ٣٥٠٢٣٩    /    تعداد نمایش : ٦٦٦خروج
اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران