گالری تصاویر
عنوان
اطلاعیه ها
به مناسبت ١٧ ربیع الاول
میلاد مسعود پیامبر اکرم (ص ) و زاد روز فرخنده امام جعفر صادق (ع)
ولادت باسعادت حضرت رسول اکرم (ص)وحضرت امام جعفر صادق (ع)
 ١١:٣٣ - 1396/09/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری ششمین مسابقات آسیائی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی در فیلیپین
برگزاری ششمین مسابقات آسیائی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی در فیلیپین
ششمین مسابقات آسیائی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی از 19 لغایت 25 آذر ماه در فیلیپین برگزار خواهد شد .
 ٠٦:٠٠ - 1396/09/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
پیام ابراز همدردی جناب آقای محمد تنهائی ، سفیرجمهوری اسلامی ایران درمانیل به زلزله زدگان غرب کشور
پیام ابراز همدردی جناب آقای محمد تنهائی ، سفیرجمهوری اسلامی ایران درمانیل به زلزله زدگان غرب کشور
پیام ابراز همدردی جناب آقای محمد تنهائی ، سفیرجمهوری اسلامی ایران درمانیل به زلزله زدگان غرب کشور
 ١٢:٥٤ - 1396/08/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
اخبار > اشتیاق فیلیپین برای ایجاد تحرک در روابط اقتصادی با ایران


  چاپ        ارسال به دوست

اشتیاق فیلیپین برای ایجاد تحرک در روابط اقتصادی با ایران

اشتیاق فیلیپین برای ایجاد تحرک در روابط اقتصادی با ایران

بدنبالموفقیتدردستیابیبهتوافقجامعهستهایاشتیاقبهبرقراریدورجدیدروابطاقتصادیباایراندربخشهایخصوصیودولتیفیلپینکاملامشهوداست. دراینبینبخشخصوصیفیلپیندربخشهای  توسعهیبنادر, معادنوانرژیآمادگیخودرابرایاعزام  هیاتهایکارشناسیبهایراندرآیندهینزدیکاعلامنموده  واتاقبازرگانیوصنایعفیلیپینباارسالدعوتنامهبرایرئیساتاقبازرگانی, صنایع,معادنوکشاورزیایرانبرایشرکتدراجلاسسالانهیاتاقهایبازرگانیفیلیپین  وبرگزارینشستویژهیمعرفیفرصتهایتجاریوسرمایهگذاریدرروابطدوکشورتمایلخودرابرایبازتعریفمناسباتدوکشورابرازنمودهاست. بااینوجودعلاقهیشرکتهایآسیایی  همچونفیلیپینبانگرانیهایینیزهمراهاست. بگفتهیآگاهاناقتصادیمنطقه  باهجومشرکتهایاروپاییبرایتجارت  وسرمایهگذاریدرایرانرقابتباشرکتهایتوانمندغربیومیل  ایرانبرایاحیاءروابط  باغرببمنظورایجادتوازندرمناسبات  اقتصادیوضعیت  دشواریرابرایشرکتهایآسیاییایجادخواهدکرد. بههمیندلیلاینشرکتهاامیدوارندباسرعتبخشیدنبهتماساولیهباطرفهایایرانیقبلازآنکهبازارایرانبهدورهیسخترقابتیآن  نزدیکشودفرصتهاییرابرایهمکاریسودمندخودایجاد  نمایند. یکدهه  تحریمناعادلانهیملتایراندرعمل  بهزیاناقتصادجهاننیزتمامشدودرشرایط  عادیترتحلیلگراناقتصادی  تاثیرتحریمهایبینالمللیدرایجاد  وتشدیدبحرانهایاقتصادجهانراموردبررسیقرارخواهندداد. دراینشرایطبنظرمیرسدپسازسالهاتحملفشارهایظالمانهجمهوریاسلامیایرانباثباتسیاسیافزونترونیازجهانبهنقشثباتآفرینایران  درشرایط  بیثباتمنطقه  درموقعیتانتخابهایراهبردی  دربرگزیدنشرکایمطمئنوقابلاعتماداقتصادیقرارگرفتهاستودراینبینشرکایاقتصادیایراندرقارهی  کهن  امیدوارندسهماینقارهدر  مناسباتروبهگسترش  ایرانباجهانخارجنیزموردتوجهقرارگیرد.  


٠٧:٤٤ - 1394/04/31    /    شماره : ٣٥٠٢٣٩    /    تعداد نمایش : ٥٥٢خروج
اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران