گالری تصاویر
عنوان
اطلاعیه ها
دهه فجر انقلاب اسلامی مبارک باد
دهه فجر انقلاب اسلامی مبارک باد
دهه فجر انقلاب اسلامی مبارک باد
 ١٠:٢٣ - 1394/11/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران با شهردار مانیل
تقویت همکاری های شهرداری تهران و مانیل
همکاری پایتخت های ایران و فیلیپین، تبادل تجارب در مدیریت شهری و افزایش تعاملات فرهنگی تهران و مانیل از طریق انعقاد تفاهم نامه خواهرخواندگی دو شهر در دیدار روز گذشته سفیر ایران و شهردار مانیل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
 ٠٧:٥٦ - 1394/11/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
ملاقات سفیرجدید جمهوری اسلامی ایران درفیلیپین با وزیر امور خارجه فیلیین
سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران طی ملاقات با آقای آلبرت دل روزاریو ، رونوشت استوارنامه خود را تقدیم نمود .
سفیر جمهوری اسلامی ایران طی ملاقات با وزیر امور خارجه فیلیپین، رونوشت استوارنامه خود را تقدیم نمود .
 ١١:٠٦ - 1394/10/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
اخبار > اشتیاق فیلیپین برای ایجاد تحرک در روابط اقتصادی با ایران


  چاپ        ارسال به دوست

اشتیاق فیلیپین برای ایجاد تحرک در روابط اقتصادی با ایران

اشتیاق فیلیپین برای ایجاد تحرک در روابط اقتصادی با ایران

بدنبالموفقیتدردستیابیبهتوافقجامعهستهایاشتیاقبهبرقراریدورجدیدروابطاقتصادیباایراندربخشهایخصوصیودولتیفیلپینکاملامشهوداست. دراینبینبخشخصوصیفیلپیندربخشهای  توسعهیبنادر, معادنوانرژیآمادگیخودرابرایاعزام  هیاتهایکارشناسیبهایراندرآیندهینزدیکاعلامنموده  واتاقبازرگانیوصنایعفیلیپینباارسالدعوتنامهبرایرئیساتاقبازرگانی, صنایع,معادنوکشاورزیایرانبرایشرکتدراجلاسسالانهیاتاقهایبازرگانیفیلیپین  وبرگزارینشستویژهیمعرفیفرصتهایتجاریوسرمایهگذاریدرروابطدوکشورتمایلخودرابرایبازتعریفمناسباتدوکشورابرازنمودهاست. بااینوجودعلاقهیشرکتهایآسیایی  همچونفیلیپینبانگرانیهایینیزهمراهاست. بگفتهیآگاهاناقتصادیمنطقه  باهجومشرکتهایاروپاییبرایتجارت  وسرمایهگذاریدرایرانرقابتباشرکتهایتوانمندغربیومیل  ایرانبرایاحیاءروابط  باغرببمنظورایجادتوازندرمناسبات  اقتصادیوضعیت  دشواریرابرایشرکتهایآسیاییایجادخواهدکرد. بههمیندلیلاینشرکتهاامیدوارندباسرعتبخشیدنبهتماساولیهباطرفهایایرانیقبلازآنکهبازارایرانبهدورهیسخترقابتیآن  نزدیکشودفرصتهاییرابرایهمکاریسودمندخودایجاد  نمایند. یکدهه  تحریمناعادلانهیملتایراندرعمل  بهزیاناقتصادجهاننیزتمامشدودرشرایط  عادیترتحلیلگراناقتصادی  تاثیرتحریمهایبینالمللیدرایجاد  وتشدیدبحرانهایاقتصادجهانراموردبررسیقرارخواهندداد. دراینشرایطبنظرمیرسدپسازسالهاتحملفشارهایظالمانهجمهوریاسلامیایرانباثباتسیاسیافزونترونیازجهانبهنقشثباتآفرینایران  درشرایط  بیثباتمنطقه  درموقعیتانتخابهایراهبردی  دربرگزیدنشرکایمطمئنوقابلاعتماداقتصادیقرارگرفتهاستودراینبینشرکایاقتصادیایراندرقارهی  کهن  امیدوارندسهماینقارهدر  مناسباتروبهگسترش  ایرانباجهانخارجنیزموردتوجهقرارگیرد.  


٠٧:٤٤ - 1394/04/31    /    شماره : ٣٥٠٢٣٩    /    تعداد نمایش : ٥٣٠خروج
اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران